ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

18/03/2020 : COVID -19 Precaution Announcement
18/03/2020 : ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റിവെച്ചു - ഫാം ഓഫീസർ- എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരം - ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി
17/03/2020 : HRD Training - GST registration, e-filing and GeM portal for KAU scientists and Administrative staff, has been postponed.
12/03/2020 : FARM NEWS BULLETIN
04/01/2022 : RANK LIST OF LIBRARY ASSISTANT PREPARED AFTER THE INTERVIEW HELD ON 04.03.2020 AT KCAET, TAVANUR
06/03/2020 : FARM NEWS BULLETIN
27/02/2020 : FARM NEWS BULLETIN
26/02/2020 : Convocation 2019 -Allotment of accommodation- Boys & Girls
20/02/2020 : FARM NEWS BULLETIN
19/02/2020 : competitive tenders are invited for the supply of Continuous induction sealer
19/02/2020 : Convocation 2019 - Instructions to candidates
19/02/2020 : Reconstitution of General Council - Publication of Electoral Roll
19/02/2020 : Instructions to candidates for Convocation, 2019
16/02/2020 : Re-Tendering for Digital UV-VIS Spectrophotometer and Fruit Pulper
14/02/2020 : Agroadvisory bulletins
13/02/2020 : FARM NEWS BULLETIN
11/02/2020 : Agroadvisory bulletin 11-02-2020
11/02/2020 : KAU - ARS, Mannuthy - Casual Labourer Recruitment at Vellanikkara/ Mannuthy Campuses
10/02/2020 : Declaration of Results
10/02/2020 : Convocation 2019 Result Notification - Date Extended
06/02/2020 : FARM NEWS BULLETIN
04/02/2020 : Walk-in-interview for Asst.Professors on Contract basis - scheduled on 06-02-2020 - postponed
31/01/2020 : FARM NEWS BULLETIN
27/01/2020 : Tender for purchase of equipments for post harvest technology
27/01/2020 : FARM NEWS BULLETIN

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019