ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

20/05/2020 : facebook live
19/05/2020 : Agromet Advisory Bulletin
03/06/2020 : General Council Elecion 2020 - Draft Electoral Rolls - Published
19/05/2020 : facebook live
14/05/2020 : FARM NEWS BULLETIN
13/05/2020 : Agro advisory bulletin
08/05/2020 : FARM NEWS BULLETIN
30/04/2020 : FARM NEWS BULLETIN
23/05/2020 : Online application for Agripreneurship Orientation Program (KAU RAISE) and Startup Agri-Business Incubation Program (KAU PACE) -Last date extended up to 06.06.2020
21/05/2020 : Applications Invited for Agripreneurship Orientation Program (KAU RAISE) and Startup Agri-Business Incubation Program (KAU PACE)
23/04/2020 : FARM NEWS BULLETIN
23/04/2020 : Assistant Professors - Extension of Last Date Fixed
20/04/2020 : National Workshop on Research Publishing and Plagiarism Control held on 03-03-2020 in KCAET: Report
15/04/2020 : ADVISORY FOR SENIOR CITIZENS DURING COVID-19
02/04/2020 : Farm Officer interview scheduled on 06.04.2020 (employment exchange) postponed. For more information please contact Mob No.9446605795
30/03/2020 : Corrigendum
28/03/2020 : Agroadvisory bulletins
24/03/2020 : ദർഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
20/03/2020 : FARM NEWS BULLETIN
19/03/2020 : Availability of turmeric
18/03/2020 : COVID -19 Precaution Announcement
18/03/2020 : ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റിവെച്ചു - ഫാം ഓഫീസർ- എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരം - ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി
17/03/2020 : HRD Training - GST registration, e-filing and GeM portal for KAU scientists and Administrative staff, has been postponed.
12/03/2020 : FARM NEWS BULLETIN
04/01/2022 : RANK LIST OF LIBRARY ASSISTANT PREPARED AFTER THE INTERVIEW HELD ON 04.03.2020 AT KCAET, TAVANUR

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019