ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

14/03/2021 : Farm news bulletin March third week 2021
16/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
06/03/2021 : ICAR - KVK THRISSUR Technology Meet 2021 (സാങ്കേതിക വിദ്യാ സംഗമം 2021 മാർച്ച് 8 മുതൽ 10 വരെ )
06/03/2021 : Farm news bulletin March 2nd week
06/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
02/03/2021 : Agromet Advisory Bulletin
02/03/2021 : Notification for Finishing School in Biotechnology Programme 2020 - 21
26/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
26/02/2021 : Farm news bulletin March first week 2021
19/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
19/02/2021 : Farm news bulletin February 4th week 2021
17/02/2021 : Recruitment of Assistant Professors - Validity of rank lists extended by six months
17/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
26/02/2021 : Farm news bulletin February third week
13/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
10/02/2021 : Assistant Professor_On Contract_2021_Noification
19/02/2021 : Ranked List of Assistant Professors - Livestock Production Management / Animal Reproduction / Veterinary Medicine - Erratum issued
10/02/2021 : കുരുമുളക് വള്ളികള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്
09/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
06/02/2021 : Agromet Advisory Bulletin
06/02/2021 : Quotation- Installation of refrigeration unit and commissioning of cool chamber including civil work for flooring
06/02/2021 : Quotation-Refrigeration, condensing and evaporating units required for cool chamber.
06/02/2021 : Material for cool chamber
06/02/2021 : Farm news bulletin February 2nd week 2021
04/02/2021 : WALK- IN- INTERVIEW FOR THE POST OF PROJECT ASSISTANT

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019