ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിൽ ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ വാരാഘോഷത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ1 കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് കവയത്രിയും ചലച്ചിത്രതാരവുമായ ശ്രീമതി.സി.പി.ശുഭ നിർവഹിച്ചു. മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉദ്ഘാടക സംസാരിച്ചു. കാർഷിക കോളേജ് ഡീൻ ഡോ.സജിതാ

Undefined

COLLEGE OF FORESTRY, KAU SECURES ACCREDITATION WITH A++ RATING FROM THE INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION (ICFRE), DEHRADUN.

College of Forestry, one of the constituent colleges under the Kerala Agricultural University (KAU), located at Vellanikkara in Thrissur district secured accreditation with A++ rating for 5 years from the Indan Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun. Only 5 Colleges including College of Forestry, KAU got the A++ rating among 17 others accross the country.

 

 

Undefined

രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിതോർജ്ജ സർവകലാശാലയായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മാറുന്നു: കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും അനർട്ടും ധാരണാപത്രം കൈമാറി

കേരള പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1 ന്

Malayalam

Training Service Scheme, Vellayani has organized a workshop on “Greener Cities,
Healthier Lives: Urban Agriculture Unleashed” in collaboration with French Institute of India
& Alliance Francaise de Trivandrum on 18/10/2023 at College of Agriculture, Vellayani for the
students and faculties under the chairmanship of Dr. K.N Anith , ADR (SZ), RARS, Vellayani.
Ms. Marie Fiers, Member of, French Association of Urban Agriculture, France was the chief
guest. Dr. Roy Stephen, Dean of Faculty, Faculty of Agriculture, KAU inaugurated the workshop

Undefined

A special commemoration was organized today at the College of Agriculture, Vellayani, campus in honor of the renowned agricultural scientist, Dr. M.S. Swaminathan. Recognized globally for his transformative work in the field of agriculture and his pivotal role in India's Green Revolution, Dr. Swaminathan's contributions have had a lasting impact on food security and sustainable farming.  Under the guidance of Dr. Roy Stephen, the Dean of Faculty, scientists and students gathered to pray for his dear departed soul and to commemorate his contributions and legacy.

 

English

Three students from the College of Agriculture, Vellayani have been nominated as "UGC -NEP -SAARTHI - Student Ambassador for Academic Reforms in Transforming Higher Education in India" (300 SAARTHI all over India). Through NEP SAARTHI, UGC aims to foster an environment where students can engage the students’ community as active participants in effectively implementing the provisions of the National Education Policy (NEP).   

Undefined

The Department of Agricultural Extension Education at the College of Agriculture, Vellayani, organized an Academic Interaction event on 11-9-2023, featuring Dr. Mahesh Jaishi, an international scientist and the Director of the Directorate of Extension at the Institute of Agriculture and Animal Sciences, Tribhuwan University, Nepal. During the event, Dr. Jaishi discussed overseas opportunities in agricultural education, provided valuable insights into Nepal's agricultural education system, and highlighted the current agricultural landscape in Nepal.

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019