ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് 13, 14, 15 തീയ്യതികളിലായി മലബാർ മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് മധുരം 2022’ സംഘടിപ്പിച്ചു. മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ബഹു. എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ.അനിത കരുൺ അന്യം നിന്നു പോവുന്ന നാട്ടുമാവിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Undefined

CoIIege Day celebrations

The following programmes are planned for the college day celebrations

A) Agrifest

B) Exhibition counters for ELPT students

C) Felicitation to award winners

D) Formal inauguration of Academic Block - I and virtual class room.

E) Distribution of bicycles to students purchased under Development Grant.

F) Unveiling of art work at Academic block I

G) Entertainment programmes

Undefined

One day workshop on "Climate change and its impacts with special reference to Kerala" was jointly organised by ENVISHUB KSCSTE and College of Agriculture Padannakkad at COAP on 25/03/2022. Workshop was inaugurated by Prof Venkateshwarlu and chaired by Prof. K.P. Sudheer. Dr. Mini PK, Dr Sreekumar K.M, Dr Sujatha R, Dr. Vanaja T and Dr. Harinarayanan were present during the occassion

Undefined

Department of Agronomy in association with college students union, with the financial  support of ‘Haritha Kerala Mission’ has celebrated the ‘World Water Day’ at College of Agriculture Padannakkad. The inaugural session was presided by Dr.R.Sujatha, ADR Coconut Mission and inaugurated by Dr.Mini.P.K Dean CoA Padannakkad. Specially Invited guest Sri.Kunhambu(who has created more than 1000 Surangams(Horizontal Wells) in the northern region of Kasargod District to solve the water crisis) was honored by the Dean Dr. Mini.P.K.

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019