ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Concluded Events

Programme Date Institution
ഐ.സി എ. ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ലോക തേനീച്ച ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു "തേനീച്ച വളർത്തൽ - കർഷകർക്കൊരു അധിക വരുമാന മാർഗ്ഗം " എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടി 2021 മെയ് 20 വ്യാഴാഴ്‌ച്ച 20/05/2021
Online training programme 'Scientific management of coconut' on 19.05.2021- Time: 10.30 - 12.00 19/05/2021
ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - "മണ്ണറിഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യാം" ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി 2021 മെയ് 15 ശനിയാഴ്ച്ച 15/05/2021
The Hon’ble Prime Minister's programme - Reg 14/05/2021
ICAR - KVK Thrissur- Online Mushroom Spawn Production Training- 10.05.2021 10/05/2021
Action plan workshop of KVKs of Zone XI 2021-22 28/04/2021
Annual Review Meeting of KVKs of Zone XI for the year 2021-22 23/04/2021
Lectured As Resource Person- Dr. Deepa James, Assistant Professor, Krishi Vigyan Kendra, Thrissur Karshaka Vayal Vidyalayam-Integrated disease mgt 16/04/2021
Field Visit - Pest & Disease endemic-Critical field problems identified in Muttithadi area of Thrikkur Panchayath 12/04/2021
National Seminar on " Role of Libraries in the Empowerment of Society"-Registrations invited 27/03/2021

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019