ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Concluded Events

Programme Date Institution
ICAR-TSP: Training on Mushroom Production 10/02/2022
ICAR-SCSP: Training on Mushroom Production 07/02/2022
ICAR-TSP: Training on Mushroom Value Addition on 1st and 2nd, February, 2022 01/02/2022 to 02/02/2022
KAU Foundation Day Special- Webinars organized by RARS(SZ), Vellayani 01/02/2022
കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ "ഫാം ബിസിനസ്സ് സ്കൂൾ" 10/01/2022
ICAR Scheduled Cast Sub Plan-ന്റെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സങ്കടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. 10/01/2022
ഐ സി എ ആർ പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി യുടെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. 10/01/2022
38th ZREAC Online Meeting on 5th and 6th, January 2022 05/01/2022 to 06/01/2022
38th ZREAC Online Meeting conducted by RARS(SZ), Vellayani, on 5th and 6th, January 2022 05/01/2022 to 06/01/2022
Alumni Office Inauguration and Felicitation of Meritorious Students 18/12/2021

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019