ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Concluded Events

Programme Date Institution
“ ജാതി കൃഷിയിലെ സംരംഭകത്വ സാധ്യതകൾ ” - സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 25/10/2021 to 29/10/2021
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള 6 മാസത്തെ 'ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി'പരിശീലന പരിപാടി 20/10/2021
Webinar Series on “Building a better world during COVID 19 pandemic” -Webinar 1- Emerging Marketing Trends and Predictions on Post Covid 19 Marketing Scenario Date: 8th September 2021, Wednesday Time: 11.00 am Platform - Google Meet 08/09/2021
National Workshop on Research Publishing and Plagiarism Control (Online – 26 August 2021) :Registrations Invited 26/08/2021
“ഹൈ-ടെക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ സംരംഭകത്വ സാധ്യതകൾ” - ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി (2021 ഓഗസ്റ്റ്‌ 24 മുതല്‍ 27 വരെ ) 24/08/2021 to 27/08/2021
“പഴം - പച്ചക്കറി സംസ്കരണവും മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും” - 2021 ജൂലൈ 22 & 23 22/07/2021 to 23/07/2021
16th Dr. K.N.Shyamasundaran Nair Memorial Endowment Lecture Series 17/07/2021
Webinar on "Promotion of trees in agro-ecosystems of Kerala with focus on Bund and Boundary planting" 15/07/2021
16thDr.K.N.Shyamasundaran Nair Endowment Lecture 10/07/2021
"ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി" ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി - 2021 ജൂലൈ 5 മുതല്‍ 9 വരെ 05/07/2021 to 09/07/2021

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019