ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Concluded Events

Programme Date Institution
Reading Week Celebration 2021- Inaugural Function - Invited 19/06/2021
Technical Session - GENOME ENGINEERING WITH CRISPR/CAS : THE NEW ERA OF CROP IMPROVEMENT :: 15-06-2021 10:00 am -11:00 am 12/06/2021 to 17/06/2021
Farmer scientist face to face programme 30/05/2021 to 31/05/2021
Scientist-Farmer Interface onTurmeric Cultivation 28/05/2021
Panel Discussion on Organic Agriculture and Certification Systems 26/05/2021
‘ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം - സംരംഭക്ത്വ സാധ്യതകൾ’ :ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി 25/05/2021 to 29/05/2021
Trainings conducted by RARS(SZ), Vellayani 21/05/2021 to 31/05/2021
ഐ.സി എ. ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ലോക തേനീച്ച ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു "തേനീച്ച വളർത്തൽ - കർഷകർക്കൊരു അധിക വരുമാന മാർഗ്ഗം " എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടി 2021 മെയ് 20 വ്യാഴാഴ്‌ച്ച 20/05/2021
Online training programme 'Scientific management of coconut' on 19.05.2021- Time: 10.30 - 12.00 19/05/2021
ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - "മണ്ണറിഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യാം" ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി 2021 മെയ് 15 ശനിയാഴ്ച്ച 15/05/2021

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019