ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Concluded Events

Programme Date Institution
ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി: " നഴ്സറി പരിപാലനം- സസ്യ പ്രജനനരീതികൾ " 01/12/2021 to 02/12/2021
National Cadet Corps - Navy Wing _ Enrolment Day 30/11/2021
Supply and Installation of equipments at Department of community Science 26/11/2021 to 16/12/2021
കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ "ഫാം ബിസിനസ്സ് സ്കൂൾ" 22/11/2021
KAU- ISAE Regional Seminar (11-12th of November, 2021) 11/11/2021 to 12/11/2021
“ ജാതി കൃഷിയിലെ സംരംഭകത്വ സാധ്യതകൾ ” - സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 25/10/2021 to 29/10/2021
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള 6 മാസത്തെ 'ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി'പരിശീലന പരിപാടി 20/10/2021
Webinar Series on “Building a better world during COVID 19 pandemic” -Webinar 1- Emerging Marketing Trends and Predictions on Post Covid 19 Marketing Scenario Date: 8th September 2021, Wednesday Time: 11.00 am Platform - Google Meet 08/09/2021
National Workshop on Research Publishing and Plagiarism Control (Online – 26 August 2021) :Registrations Invited 26/08/2021
“ഹൈ-ടെക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ സംരംഭകത്വ സാധ്യതകൾ” - ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി (2021 ഓഗസ്റ്റ്‌ 24 മുതല്‍ 27 വരെ ) 24/08/2021 to 27/08/2021

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019