ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

A special commemoration was organized today at the College of Agriculture, Vellayani, campus in honor of the renowned agricultural scientist, Dr. M.S. Swaminathan. Recognized globally for his transformative work in the field of agriculture and his pivotal role in India's Green Revolution, Dr. Swaminathan's contributions have had a lasting impact on food security and sustainable farming.  Under the guidance of Dr. Roy Stephen, the Dean of Faculty, scientists and students gathered to pray for his dear departed soul and to commemorate his contributions and legacy.

 

English

Three students from the College of Agriculture, Vellayani have been nominated as "UGC -NEP -SAARTHI - Student Ambassador for Academic Reforms in Transforming Higher Education in India" (300 SAARTHI all over India). Through NEP SAARTHI, UGC aims to foster an environment where students can engage the students’ community as active participants in effectively implementing the provisions of the National Education Policy (NEP).   

Undefined

The Department of Agricultural Extension Education at the College of Agriculture, Vellayani, organized an Academic Interaction event on 11-9-2023, featuring Dr. Mahesh Jaishi, an international scientist and the Director of the Directorate of Extension at the Institute of Agriculture and Animal Sciences, Tribhuwan University, Nepal. During the event, Dr. Jaishi discussed overseas opportunities in agricultural education, provided valuable insights into Nepal's agricultural education system, and highlighted the current agricultural landscape in Nepal.

Undefined

Sub. Lt. Dr. Pratheesh P. Gopinath, Assistant Professor, Department of Statistics, College of Agriculture, Vellayani, was felicitated at the campus in recognition of the successful completion of the mandatory Pre-Commission Course for Associate NCC Officer, at the Officers Training Academy, Kamptee, Nagpur.

Undefined

അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ‘നബാർഡ്’ ന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2023 ആഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 24 വരെ 3 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ‘പുത്തരി’ കാർഷിക മേള-2023 സംഘടിപ്പിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി. കെ.വി. സുജാത മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനം, ടെക്നോളജി ക്ലിനിക്കിൽ പങ്കെടുക്കവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം, നവീകരിച്ച കോളേജ് ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു.

Undefined

 A national conference was organised by MSI in collaboration with ICAR-DMR, Solan and AICRP on Mushrooms, RARS (SZ), Vellayani during 18-19 August 2023.  The main purpose of the conference is to provide a platform for exchange of knowledge and ideas on mushroom science, to document the opportunities and challenges and accelerate the growth of Indian mushroom industry.

Undefined

A seminar on "Publishing in Peer Reviewed and OPen Access Journals" was held at the Extension Seminar Hall, College of Agriculture, Vellayani, on 03-08-2023 from 2:00 pm to 3:00 pm.  The introductory remarks were made by Dr. Roy Stephen, Dean of faculty, Faculty of Agriculture, College of Agriculture, Vellayani.  Tips for writing research articles was given by Dr.

Undefined

On 17-08-2023, the Associate Director of Research at RARS(SZ), Vellayani, coordinated an interactive workshop about journal publications for the College of Agriculture, Vellayani's scientists. Emphasizing the significance of the ORCiD account, he urged all scientists to join the ORCID platform. Additionally, insights into the use of the Journal Finder and KNimbus platforms were shared. This engaging session offered invaluable guidance for emerging scientists eager to disseminate their research.

Undefined

KAIPPAD KRISHI UTSAVAM INAUGURATED BY KANNUR JILLA PANCHAYATH PRESIDENT SMT.P.P.DIVYA ON 19-06-2023

ASSISTANT COLLECTOR KANNUR SRI.MISAL SAGAR BHARATH ADDRESSED THE GATHERING

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH RARS PILICODE DR.VANAJA T, PROFESSOR EXPLAINED THE KAIPAD ORGANIC RICE FARMING SYSTEM

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019