ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

NABARD-KfW Soil Project conducted training on Micro Irrigation & Fertigation in collaboration with College of Agriculture Padannakkad on 22.11.2021. Farmers from Banatpadi, Cheripadi, Kunjar, Mugu & Pettikundu Watersheds participated in this.

Undefined

RARS, Pilicode launched farmer participatory hybrid seed nut production of coconut in farmers' field on world coconut. Hon. Thrikkaripur M.L.A , Sri. M. Rajagopalan inaugurated the programme. Also did official inauguartaion of supply of hybrid coconut seedlings produced by the institute under ' KERA KERALAM SAMRUDHA KERALAM ' program of kerala government.

Undefined

കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾ‍ച്ചയെന്ന സൂചന നൽകി മയി‍ൽക്കൂട്ടം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പറന്നിറങ്ങുന്നു. വനനശീകരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാ‍നവുമാണ് മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ....
 

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019