ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

Hon. DDG, ICAR Dr. R.C. Agarwal inaugurated the following at RARS, Pilicode when he visited RARS, Pilicode for review of CAST project. Hon. Vice Chancellor Dr. R. Chandrababu and NAHEP-CAAST national co-ordinator , Dr. Anuradha Agarwal accompanied.
Inaugurations:
1. The first Trichograma production unit of North Kerala
2. Mushroom production unit
3. Planting of Kerasulabha coconut variety in the crop cafeteria

Undefined

കൊല്ലം ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിൻ (Kollam district AgroMet advisory bulletin ) - 05/08/2022 : DAMU

 

English

കൊല്ലം ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിൻ (Kollam district AgroMet advisory bulletin ) - 05/08/2022 : DAMU

 

English

കൊല്ലം ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിൻ (Kollam district AgroMet advisory bulletin ) - 02/08/2022 : DAMU

 

 

 

 

English

To commemorate Mendel’s 200th Birth Anniversary, a quiz programme “DECODER” was conducted by Department of Plant Breeding & Genetics, College of Agriculture, Padannakkad on 20th July 2022 at college auditorium. It was a five round competition which included Mendel round, Who am I, Connection round, Action round and Buzzer round. There were a total of 8 teams. Judging panel consisted of 3 persons, Dr. Sunil, Ms. Amritha and Ms. Nithya. The winners of this competition were First Prize- Aishwarya A.

Undefined

രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് 13, 14, 15 തീയ്യതികളിലായി മലബാർ മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് മധുരം 2022’ സംഘടിപ്പിച്ചു. മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ബഹു. എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ.അനിത കരുൺ അന്യം നിന്നു പോവുന്ന നാട്ടുമാവിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019