ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

Two nurseries of Dept. of Plantation Crops and Spices, College of Horticulture, Vellanikkara  have been awarded four star rating on a one to five scale by the Directorate of Arecanut and Spices Development, Govt. of India.

1. Black pepper nursery at pepper research unit

2. Spices nursery at model nursery for Spice

Undefined

Students from Kerala Agricultural University participated in the Professional Students Summit, 2019 (PSS 2K19) held at Cochin University of Science and Technology (CUSAT) campus, on 10th Feb. 2019. PSS 2K19, a first of its kind of initiative by the Government of Kerala as a conclave of professional students from different streams (Medicine, Agriculture, Ayurveda, Homeo, Dental, Nursing, Pharmacy, Engineering, Veterinary, Fisheries, Management and Law).

Undefined

As part of the curriculum the fourth year students of B.Sc.-M.Sc.(Integrated) Biotechnology course, College of Agriculture, Vellayani in collaboration with Department of Agricultural Extension organised the event 'lmpulz 2k19- the beat to alter'.The two day event was inaugurated by Dr.K.Vasuki IAS, District Collector,Thiruvananthapuram followed by her keynote address on Climate change and Agriculture. A national level workshop on 'Basic molecular techniques' was held in parallel to seminar series led by eminent personalities from different institutions.

Undefined

ഭരണ ഭാഷ മലയാളം-1  നവംബർ  2018

                           ഭരണ ഭാഷ പ്രതിജ്ഞ

" മലയാളം എൻ്റെ  ഭാഷയാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ  ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയെയും  കേരളസംസ്കാരത്തെയും  ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ  മലയാളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന് എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കും."  

Malayalam

Regional Agricultural Research Station, Pattambi extended a helping hand to  flood affected farm families in Pulamanthole Panchayath, Malappuram district. 10 seedlings each of five types of vegetable were distributed to about 200 families in a simple function organised with the help of Pulamanthole Krishi bhavan on 8.10.2018. The area suffered wide spread damage to crops and property. The programme was arranged as a good will gesture by RARS pattambi

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019