ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷത്തിന്റെ  ഭാഗമായി പട്ടാമ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നവംബർ   മാസം ഒന്നാം തീയ്യതി രാവിലെ  11.00 മണിക്ക് ഓഫീസ് തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരും  ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി. ഓഫീസിനു മുന്നിൽ "രണഭാഷ - മാതൃഭാഷ,  മലയാളദിനാഘോഷം  2019   നവംബർ  1, ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷം   2019 നവംബർ  1 മുതൽ  7 വരെ" എന്നെഴുതി ബാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

 

Undefined

A 30 day long skill development programme for Gardeners under PMKVY was organized at RARS,

Pattambi during February - March 2019. The programme was jointly organized by NSC Chennai and

RARS. Certificates were distributed by Smt Ayisha, Regional Manager, National Seeds Corporation,

Chennai in a function held at RARS Pattambi on 12/06/2019.

Undefined

International Womens Day 2019 programme was celebrated by Krishi Vigyan Kendra, Thrissur on 08.03.2019 in collaboration with Costford Ayyanthole. ‘Balance for better’ is the campaign theme of International Womens Day 2019. The programme was inaugurated by Smt. Sofy Thomas, District Judge. Dr. A. Prema, Professor & Head, KVK, Thrissur presided over the function. The key note address on ‘Women and Constitution’ was declared by Adv. Indira Rajan.  Dr. Sheela Viswanathan delivered a speech on ‘Women and Health issues’. Prof. C. Vimala and   Smt. Lalitha Lenin gave the felicitation talk.

Undefined

Commemorating the diamond jubilee celebrations of Kerala Legislative Assembly, a three day conclave of socially and politically active youths from various colleges across the country, named “National Students Parliament, Kerala – 2019”, was organised by Centre  for  Parliamentary  Studies and  Training  of  the  Kerala  Legislative  Assembly from 23.02.2019 to 25.02.2019.

Undefined

Ms. Harithalekshmi and her team has secured Best Paper Award in Oral Presentation in the International Symposium on Advances in Agrometeorology for Managing Climate Risks of Farmers (INAGMET-2019) held at JNU, New Delhi during 11-13, February, 2019.

(Title: Intercomparison of seven Temperature-Humidity index equations to find out best THI for central zone of Kerala; Authors: Harithalekshmi V, Aswathi K. P and B. Ajithkumar)

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019